wordpress visitor
Godsdiens - Ditsem Nuus - Dit wat saak maak

Perspektief op die stryd van Hervormers - Kommentaar (1)


Perspektief op die stryd van Hervormers - Ditsem Nuus - Dit wat saak maak

Perspektief op die stryd van Hervormers

Kommentaar (1)

Perspektief op die stryd van Hervormers

Die onmin in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHK) het op die oog af op 18 April ‘n wending geneem toe die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (sinode) briewe aan alle ampsdraers en lidmate gestuur het.

Hoewel hierdie stryd binne die NHK woed, kan geen lidmaat van die Afrikaanse susterkerke nié hiervan kennis neem nie. Verskeie van die brandpunte is dwarsliggend in al drie kerke teenwoordig, en daar is ook aansienlike skakeling. Danksy hierdie skakeling, ook via die internet, “erf” van die ander kerke die kwessies op die tafel

Binne die NG Kerk is daar trouens twee vlakke van weerstand – diegene wat weerstandig is oor die jongste se sinode se besluit om Belhar in te voer, en ‘n tweede groep wat weens die verbintenis met die boek, Die Trojaanse perd in die NG Kerk, die bynaam perdebouers gekry het.

In die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika (GKSA), kan breedweg onderskei word tussen die gereformeerde (gereformeerdheid impliseer per definisie ‘n onvoltooide proses) Doppers en die stoere Doppers. Met die jongste sinode het ‘n predikant opgemerk dat stryd deel van die GKSA se DNS is, en die huidige kwessies wentel onder meer oor die sing van die nuwe Psalmomdigtings, vroue in die amp en kelkies met Nagmaal.

Die ontevrede groep in die Hervormde Kerk noem hulself die steedsHervormers. Die vonk in die kruitvat was ‘n besluit van die AKV om uiteindelik, soos die ander susterkerke, apartheid as sonde te verklaar. Dit is ‘n hopelose oorvereenvoudiging, maar ‘n volledige uiteensetting sou etlike verhandelings behels – en dis juis deel van die probleem, dit is ongelooflik kompleks met eindelose tegniese aspekte. Kortliks egter: Besluit 54/69 het gesê “Die Kerk verwerp apartheid omdat dit [o.a.] in stryd is met die evangelie van Jesus Christus”. Die besluit van die Buitengewone AKV (wat 54/69 vervang) het gelui: … “Dit [die NHKA se teologiese regverdiging van apartheid] was in stryd met die evangelie van Jesus Christus.”

Reeds vroeg het die steedsHervormers aangedui dat dit egter net die oortjies van die seekoei was, eers daarna het die ontevredenes eers perspektief begin kry oor wat alles pla.

En dit is as ‘n mens besef dat dit wat so maklik as brandpunte geïdentifiseer word, net die oortjies van die seekoei is, en ‘n mens na die grondliggende kwessies kyk dat ‘n mens besef hoekom al drie Afrikaanse susterkerke met primêr dieselfde probleemkwessies worstel.

Baie oppervlakkig gestel, kan dit gestel word as ‘n afstand wat tussen gereformeerde / reformatoriese denke aan die een kant, en fundamentalisme aan die ander kant ontstaan. Die definisie van eersgenoemde word onder meer saamgevat in dit wat lank reeds deel van die NH Kerk se begrip uitmaak:  Ecclesia reformans semper reformanda. : “’n Gereformeerde kerk moet altyd [weer] reformeer”

As “teenvoeter” het ‘n tweede begrip ontstaan, ortodoks-gereformeerd.

In die praktyk stel die oorspronklike gereformeerdheid die begrip van “deurlopende studie van die Skrifte om die wil van die Here te bepaal” (dus onvoltooid) teen ‘n begrip van “die Bybel is die onveranderlike geïnspireerde Woord van God.”

Bybelse argeologie en beter kennis van die antieke tale wat Bybelskrywers in verskillende eras geskryf het, bied aan die Reformistiese teoloë ‘n rykheid van kennis waaruit geput word. Fundamentaliste neig om alles in die Bybel letterlik te verstaan en te vertolk.

Terwyl aan die een kant taamlik op die metaforiese en kontekstuele verstaan van dele van die Bybel gebou word, is daar ‘n weerstandigheid daarteen aan die ander kant. Daar is pas weer op die Facebook van die steeds Hervormers ‘n aanval op metaforiese verstaan geloods.

Uiteraard is die mense wat tot die twee groepe behoort, nie homogeen in oortuiging nie. Nie alle stoere Doppers sal bv. met ds. Slabbert le Cornu saamstem dat dit sonde is dat vroue in Suid-Afrika stemreg (in staatsverband) gekry het nie.

Beide groepe neig om om gemene delers te groepeer.

Maar dit is nie hoe die teenoorgestelde groep daarop reageer nie, en hieruit kom ‘n groot deel van die probleem. Die Reformatoriese groep wat steeds wil hervorm (na die eise van Gods Woord) word nie net daarvan verdink nie, maar beskuldig daarvan dat hulle menings met dié van die Nuwe Hervormers deel. Dié fundamentalistise groep word maklik daarvan verdink dat hulle almal die “creation science” aanhang – ‘n pseudo-wetenskap wat leer die aarde is 6 000 jaar oud, en wat ‘n groot deel van die boek oor die Trojaanse perd uitmaak.

Die vraag word dikwels gevra wat van die middelgrond geword het. Pleidooie is al gelewer dat die middelgrond gebou moet word.

Dit kan bloot maar bespiegel word hoekom die middelgrond nie bestaan nie, of onsigbaar is. Een manier van die saak bekyk is om te argumenteer dat die reformatoriese groep in werklikheid die middelgrond is, en dat die Nuwe Hervormers in werklikheid die ander pool is.  

‘n Tweede moontlikheid is dat middelgronders voel hulle beset die slagveld tussen die twee groepe, en gaan in elk geval in die slag bly. Die teks van die Openbaringbrief aan die gemeente van Laodicea, waarin Jesus die gemeente aanspreek omdat hulle nie koud of warm is nie, maar lou, word gereeld teen die middelgronders ingespan – ‘n uiters ongeregverdigde aanval want hierdie mense fokus dalk juis op koninkrykwerk eerder as die verguising van mede-gelowiges.

Die Kommissie van die AKV het nou, sonder om na die steedsHervormers te verwys, ‘n brief geskryf wat deur baie vertolk is dat die streep in die sand getrek word. Daar is ook ander groepies, soos ‘n groepie wat die kerk gedagvaar het. Eerder as om groepe onder komberse te probeer plaas, lys die Kommissie se brief spesifieke optredes wat nie kerkordelik of Bybels is nie, en nie langer sonder optrede geduld sal word nie. Minstens van die mees prominente steedsHervormers het die brief as volledig op hulle gemik beskou, en reageer daarvolgens. Die brief geld egter vir alle lidmate en sny na alle kante toe.

Die optredes van lidmate en ampsdraers wat volgens die brief van die Kommissie die eenheid van die Kerk teenwerk en kerkskeuring bevorder, is egter duidelik onaanvaarbaar: Om prokureursbriewe aan die kerk te stuur en selfs te dagvaar, om mense met onwaarhede te beswadder, om mense te viktimiseer, om onkerkordelik op te tree, om ongegronde bewerings te versprei dat die kerk in sy teologiese opleiding bevrydingsteologie verkondig, dat die kerk beplan om Engels as voertaal in te voer, en dat die aanvaarding van die belydenis van Belhar beplan word.

Individue, selfs teologiese professore, wat reeds herhaaldelik bewerings teen hulle ontken en wat deur die toepaslike kerklike liggame opgeroep en onskuldig bevind is, ervaar dat dié bewerings gewoon voortgesit word en selfs in die vorm van DVD’s in gemeentes vertoon word.  

Die brief lys voorts die stappe wat geneem is om besware ordelik te ondervang, waaronder ‘n buitengewone AKV wat teen groot koste gehou is. Die Kommissie sê dat daar ruimte vir verskillende standpunte en vir ’n teologiese verskeidenheid in die Kerk bestaan. Nou lyk dit of sommige beswaardes ‘n gaping in die Kerkorde wil benut (Ordinansie 4.2) om “andersoortige gemeentes” te vestig. Sulke gemeentes moet egter steeds kerkordelik goedgekeur word, en is volledig onderhewig aan al die vereistes van binding aan belydenis, kerkorde en kerklike besluite. Daar is ook ’n groot ironie opgesluit in só ‘n gryp na hierdie bepaling, want dit is in die negentigerjare van die vorige eeu in die Kerkorde opgeneem om voorsiening te maak vir veelrassige gemeentes binne die NHK.

In reaksie op die steedsHervormers se facebook word ondersteuners na ‘n baie belangrike vergadering in Junie opgeroep. Dit is tans onseker wat op die agenda van hierdie “formaliseringsvergadering” gaan dien. Wat gaan geformaliseer word? ’n Modaliteit – dit sou lynreg in stryd wees met die besluit van die BAKV. Aparte teologiese opleiding, of afsonderlike finansies en kerklike strukture – nogmaals lynreg in stryd met besluite van die Kerk. Of gaan ’n heel nuwe kerk daar beslag kry (kerkskeuring)? Onder die stellings wat gemaak word is dat ‘n “pouslike bul” uitgereik is om, strydig met die land se grondwet, mense se reg tot meningsuiting tot niet te maak. Hierdie stelling is natuurlik onwaar. Lidmate en ampsdraers mag hulle eie opinie hê (wat van die Kerk se amptelike opinie verskil), maar mag nie die kerklike orde en praktyk versteur nie.

Elkeen van die susterkerke beroep hulle daarop dat hulle ‘n teokrasie en nie ‘n demokrasie is nie. Die susterskerke roep vergaderings van die ampte bymekaar wat besluite neem o.g.v. die Woord en die belydenis, en nie vergaderings van demokraties verkose verteenwoordigers nie.

Die brief word afgesluit met die woorde: “In die voetspore van Jesus.” Maar hieroor het iemand ook reeds beswaar gemaak.

  

 

 

[1]

Lewer kommentaar

Naam:
Epos (word nie vertoon nie):
Jou kommentaar:
Kode:
Los asb. die volgende veld leeg, (sekuriteitsdoeleindes):
Vul asb. die sekuriteitskode in:

Carries - 06/11/12 om 03:45:32

Dit is nou 'n land wat deur bendes regeer word en waar 'n eens trotse regstelsel ge-ignoreer word. Ek kan glad nie verstaan hoe die die buitewreld dit net kan ignoreer nie. Hulle was met spoed op Irak, Libi ens. Wat is die redes ?

Lewer kommentaar op Carries
Naam:
Epos (word nie vertoon nie):
Jou kommentaar:
Kode:
Los asb. die volgende veld leeg, (sekuriteitsdoeleindes):

In die nuus

Gesprekke aan die gang

23/07/14 om 02:38:35

Vlaag van plaasaanvalle

Boeretrooskoerant s:

"Kontak gerus Boeretrooskoerant vir sekuriteits raadgewing. Ons verskaf brui..."


25/07/14 om 10:24:47

Afrikaans op SAUK TV op sylyn

Rolien s:

"Dit is nie slegs ten opsigte van die SAUK waar stoelpatatas die spit afbyt ..."


23/07/14 om 12:09:17

Omvang van blanke armoede

willem van staden s:

"Elsie, op 'n klein dorpie soos Ashton in die w-Kaap is hier 2handelaars..."


21/07/14 om 04:28:33

LUR se uitsprake skrille kontras

Gerrie Malan s:

"As 'n ANC politikus vir jou s "goeie mre" is dit wys om te kyk waar d..."